ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  ตั้งอยู่ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-4487-0107 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือบ้านบะก่ามหมู่ที่ 7 และบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 ปีการศึกษา  2559  มีจำนวนนักเรียน  25  คนมีครูทั้งหมด  5  คน ผู้ชาย 1   คน ผู้หญิง  4  คน

ข้อมูลด้านการบริหาร

 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร   นางจารุมาศ  เคนชมภู วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  17  สิงหาคม
.. 2557  จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อ

          โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.. 2482  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลกุดตุ้ม โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโนนโพธิ์ (บ้านโนนโพธิ์) เป็นอาคารเรียนและสถานที่เล่าเรียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม  .. 2495 ทางราชการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็นชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนวัดโนนโพธิ์" เปิดขยายชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5 – 6) เมื่อวันที่ 12 มกราคม  .. 2512 ทางราชการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญโรงเรียน

                     เรียนดี    กีฬาเด่น    เน้นคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

                 เรียนดี มีคุณธรรม นำวินัย พลานามัยสมบูรณ์

สีประจำโรงเรียน

               สีชมพู สีฟ้า