บุคลากรโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 15:21:38 น.)


นางจารุมาศ  เคนชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมภูมิ  ภูมิชัยโยธิน
ครูชำนาญการ

 

นางราตรี  รานอก
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 


นางศรีสุดา  เจนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจารินี  ดวงอุปะ
ครูชำนาญการพิเศษ